Voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen

7-2-2019 Kaart met alternatieven en varianten

Op 5 februari 2019 is de voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld in Gedeputeerde Staten. 

Zienswijze

In september 2018 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. De NRD is het plan van aanpak voor het milieueffectonderzoek (MER): een soort inhoudsopgave van dat wat onderzocht moet worden. Voorafgaand aan de vaststelling kregen bewoners en belanghebbenden de gelegenheid om hun mening te geven (officieel heet dit een zienswijze). Ook werd het concept voorgelegd aan een speciale MER-commissie met het verzoek om commentaar en advies. De reacties leidden tot een aangescherpte doelstelling, een actualisatie van het verkeersmodel en het meenemen van het alternatief Bestaande route.

Uitkomst

In de voortgangsrapportage beschrijven we de uitkomst van deze stappen. Hiermee start het milieueffectonderzoek. We onderzoeken 2 alternatieven om deze bereikbaarheid te verbeteren: de Campusroute én de Bestaande route. Het Alternatief Campusroute is uitgewerkt in 6 varianten. Deze varianten zijn in 2 ontwerpateliers tot stand gekomen samen met bewoners, belangenorganisaties en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Voor het alternatief Bestaande route gaan we uit van één variant, omdat het tracé al vast ligt. In onderstaande kaart zijn de Alternatieven en Varianten weergeven.

Milieueffectonderzoek

We verwachten dat het milieueffectonderzoek voor de zomer is afgerond, waarna een keuze wordt gemaakt. Gaan we de Campusroute aanleggen of gaan we de bestaande wegen aanpassen en verbeteren? Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten in de zomer van 2019 een besluit welk alternatief verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd (het Voorkeursalternatief).

Documenten

Bekijk de Voortgangsrapportage en de Notitie Herijking Trechtering (PDF 4 MB). Overige documenten staan op de pagina voor projecten.

Terug naar nieuwsoverzicht