Start ontwerpateliers Campusroute Wageningen

24-10-2018 Auto's in een rij

Wilt u meepraten over het ontwerp van de Campusroute Wageningen? Dat kan! Het eerste van de drie ontwerpateliers vindt plaats op donderdag 8 november 2018, in de avond. We horen graag of u komt. Uw aanmelding ontvangen we graag uiterlijk 1 november 2018.

Drie ontwerpateliers

Er komt een nieuwe campusroute in Wageningen. We ontwerpen deze weg in samenspraak met de omgeving. Zo benutten we alle kennis van het gebied en kunnen we de verschillende gezichtspunten en belangen meenemen. Iedereen kan zich opgeven voor de ontwerpateliers. Mocht er erg veel belangstelling zijn, dan maken we een selectie uit de aanmeldingen. We zorgen dan uiteraard wel voor een representatieve groep waarin alle belangen samenkomen.

Wegtracé, vormgeving, inpassen in het landschap

In het eerste ontwerpatelier staat de vraag centraal waar binnen het vastgestelde zoekgebied een wegtracé mogelijk is. De uitkomsten worden verwerkt, zodat we tijdens het tweede ontwerpatelier (dat gepland staat voor donderdag 6 december) meer in detail aan de slag kunnen met de vormgeving van die mogelijke tracés. We kijken daarbij ook naar de
landschappelijke inpassing. De uitkomsten van deze eerste 2 ateliers vormen (mede) de basis voor het milieueffectenonderzoek. Begin 2019 volgt dan het derde ontwerpatelier. Dan staat de vraag centraal hoe per variant de effecten op de omgeving kunnen worden verzacht.

Besluit

Na de 3 ontwerpateliers en het milieueffectenonderzoek werken we toe naar een voorkeursalternatief. Het dagelijks bestuur van provincie Gelderland beslist hier naar verwachting medio 2019 over. Daarna volgt de formele procedure van het inpassingsplan.

Opgeven

Aanmelden kan tot en met 1 november 2018 via email naar
p.van.burk@gelderland.nl, of schriftelijk: provincie Gelderland,
t.a.v. Petra van Burk, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en de achtergrond van uw belangstelling. Bij veel belangstelling selecteren we een representatieve groep. Deelnemers ontvangen begin november een uitnodiging. Mocht u niet uitgenodigd worden, dan laten we dit ook
tijdig weten.

Meer informatie

Kijk op de website van de Campusroute.

Terug naar nieuwsoverzicht