Project

Blik op de provinciale seg

In nauwe samenwerking met de regio, het bedrijfsleven en relevante kennisinstituten bouwt provincie Gelderland haar sterke positie op het gebied van Food & Agribusiness verder uit. Wageningen vormt in deze ontwikkeling het centrale middelpunt: met de WUR campus als hét kruispunt waar kennis, innovatie en bedrijvigheid samenkomen. Die bundeling van krachten trekt de aandacht van het (internationale) bedrijfsleven: de belangstelling om zich te vestigen in het hart van Foodvalley is groot. Positief voor Gelderland én positief voor Nederland dat zich graag profileert als kenniseconomie van internationale betekenis.

Een goede en vlotte bereikbaarheid van Foodvalley is een noodzakelijke voorwaarde om economische kansen te verzilveren. De bereikbaarheid van Wageningen staat echter onder druk en onderzoek laat zien dat die druk de komende jaren verder toeneemt. Daarom werkt de provincie aan het verbeteren van openbaar vervoer en fietsroutes. In overleg met de gemeente, het bedrijfsleven en belangenpartijen onderzoeken we maatregelen om de mobiliteit te vergroten en de files in en om Wageningen te verminderen.

Doorstroming

De route Nijenoord Allee – Mansholtlaan/Willem Dreeslaan is al een tijd een probleem. Bijvoorbeeld de rotonde bij de campus van de Wageningen Universiteit. Tijdens de spits stroopt het verkeer hier op. Dit stagneert de doorstroming op de routes van en Wageningen en van en naar de campus.

Economische belang groot

De bereikbaarheid van Wageningen en Wageningen Campus is essentieel voor de ontwikkeling van Foodvalley. Het gebied is een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. We willen de kansen van Foodvalley benutten, nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om de bereikbaarheid van Wageningen zo snel mogelijk te verbeteren.

Onderzoek

Samen met de gemeente Wageningen onderzoekt de provincie oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem. In het milieueffectonderzoek (MER) onderzoeken we daarom twee alternatieven: de Campusroute en de Bestaande route.

Provincie neemt voortouw

Om de bereikbaarheid te verbeteren neemt de provincie nu het voortouw bij de uitwerking van de maatregelen. Uiteraard blijven we afstemmen met de gemeente Wageningen. Het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen' raakt ook de belangen van veel andere partijen, zoals bewoners, bedrijven en instellingen. Provincie Gelderland wil daar zo goed mogelijk rekening mee houden en heeft om die reden een klankbordgroep ingesteld. Overige participatie met bewoners en belanghebbenden vindt plaats in de vorm van ontwerpateliers en informatieavonden.

Onderzoek naar milieueffecten

Voordat we een keuze gaan maken voor één van de twee alternatieven, onderzoeken we de milieueffecten. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF 7,2 MB), staat precies beschreven wat er in dat onderzoek wordt meegenomen. Het NRD was onderwerp van inspraak. De binnengekomen reacties zijn verwerkt, net als het advies van de Commissie m.e.r. zijn verwerkt. Gedeputeerde Staten heeft de NRD, waarvan Oplegnotitie (PDF 170 kB) en de Nota van antwoord (PDF 2,8 MB) onderdeel zijn, in september 2018 vastgesteld.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep Beter Bereikbaar Wageningen is er voor belangen van bedrijven en organisaties uit Wageningen in het project Beter Bereikbaar Wageningen. Elke organisatie wordt door maximaal 2 personen vertegenwoordigd. De Klankbordgroep heeft een adviserende rol aan de provincie Gelderland bij formele besluitvormingsmomenten.

De Klankbordgroep komt bij elkaar als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Hierbij praten ambtenaren van de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland mee om uitleg te geven. De vastgestelde verslagen vindt u hieronder terug. En daarbij een korte terugblik (PDF 54 kB).

Verslagen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u zich hier aan voor de nieuwsbrief Beter Bereikbaar Wageningen.

Documenten

Overzicht van documenten vanaf medio 2017:

Overzicht van de verkeerskundige onderbouwing tot medio 2017: