Verkeerstellingen voor Campusroute Wageningen

12-6-2018 verkeerstellingen Campusroute

Van 11 tot en met 24 juni wordt het verkeer geteld op 56 locaties in en om Wageningen met telslangen. Dit zijn zwarte rubberen strips die over het wegdek zijn gespannen. Bij het tellen wordt onderscheid gemaakt in personenauto’s en vrachtauto’s. Ook wordt gekeken naar de rijrichting. Deze telslangtellingen zijn een aanvulling op de tellingen via de permanente telpunten en eerder verkeersonderzoek waaronder het kentekenonderzoek.

Aangepast verkeersmodel voor actuele informatie

Het verkeersmodel dat nu gebruikt wordt voor de Campusroute stamt uit 2012. Ter controle zijn er de afgelopen periode op een aantal punten verkeerstellingen gedaan. Er bleken verschillen te zijn. Daarnaast paste het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs het landelijk verkeersmodel aan. Hiermee worden berekeningen gedaan voor verkeersontwikkelingen in heel Nederland. De provincie gaat nu aanvullende verkeerstellingen doen en het verkeersmodel aanpassen op basis van deze twee gegevens. De tellingen kunnen de komende twee weken nog prima worden uitgevoerd ondanks dat de vakantieperiode zich al aandient. De slangtellingen worden gecorrigeerd voor het jaargemiddelde aan de hand van de permanente tellingen. Als het nu dus wat rustiger wordt, is dat ook zo op die permanente telpunten.

Uitgangspunt voor Milieueffectrapport en ontwerpateliers

De uitkomsten van de modelberekeningen worden gebruikt voor het milieueffectrapport (MER) dat wordt opgesteld. Vanzelfsprekend worden de uitgangspunten van de Nota Reikwijdte- en Detailniveau – de voorbereiding voor het milieuonderzoek- getoetst aan het vernieuwde model. De verwachting is dat de verwerking van alle gegevens en de berekeningen na de zomer klaar zijn. Zo wordt de meest actuele informatie gebruikt voor de besluitvorming over de Campusroute.

Verkeersmodellen helpen bij inzicht krijgen in gedrag en ontwikkelingen

Verkeer is een complex geheel. Het is moeilijk om zonder hulpmiddelen inzicht te krijgen in hoe verkeer zich ontwikkelt. Verkeer gaat over gedrag van mensen en patronen die ze volgen. Wanneer nemen ze de auto, fiets, of ander vervoermiddel? Op welke tijdstip? Waar gaan ze dan naar toe? Ook allerlei sociale en economische ontwikkelingen nu en in de toekomst spelen een rol. Komt er een nieuwe woonwijk of verdwijnt er juist een groot bedrijf? Daarom worden er verkeersmodellen gebruikt bij besluiten over onder andere het aanleggen van wegen. Dit is een computermodel waarmee berekend kan worden hoe het verkeer zich in de toekomst ontwikkelt.

Nieuwe route over de Campus voor Wageningen en de regio

Een goede ontsluiting van de Wageningen Campus en het bedrijventerrein is voor inwoners van Wageningen én de gehele regio belangrijk. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde om de internationale positie van de Wageningen Universiteit Research en regio FoodValley te versterken en het aantrekkelijk te maken voor bedrijven en mensen om zich hier te vestigen. FoodValley ontwikkelt zich steeds verder als internationale topregio voor kennis en innovatie op gebied van gezonde en duurzame voeding. Daarom werkt de provincie in afstemming met gemeenten in de regio aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Zowel per trein (investeringen in station Ede-Wageningen), fiets (snelle fietsroute en fietspaden), voetgangers, bus (busbaan) als de auto. Ook wordt ingezet op techniek en maatregelen waarmee het gedrag van mensen wordt beïnvloed (slimme mobiliteit).

Terug naar nieuwsoverzicht