Provincie verheldert projectdoelstelling Campusroute

2-10-2018 Wegen naar Wageningen

Scherp je projectdoelstelling aan en geef aan waaraan voldaan moet zijn om van een geslaagd project te spreken. Dat was één van de adviezen die de Commissie voor de milieueffectrapportage meegaf aan de provincie Gelderland voor de opzet van het milieuonderzoek voor de Campusroute. Hoe heeft de provincie dit opgepakt?

De Campusroute moet Wageningen beter bereikbaar maken, in het bijzonder de Wageningen Campus, woonwijken en industrieterreinen. Maar wat verstaan we onder ‘bereikbaar’? Wat is acceptabel als het gaat om het benutten van de economische potentie van Wageningen? Lastige materie, want bereikbaarheid is een relatief begrip: de interpretatie verschilt per weggebruiker en hangt af van diverse factoren, waaronder het weer.

Vier thema's

Om het begrip in de volle breedte te onderzoeken en recht te doen aan de Wageningse situatie, heeft de provincie ervoor gekozen om bereikbaarheid af te meten aan de vier thema’s die ook in het voortraject zijn gebruikt: 1. doorstroming van het verkeer; 2. mate waarin het wegennet groei en onvoorziene omstandigheden kan opvangen; 3. mate waarin fietsers de belangrijke, drukke routes in het projectgebied kunnen oversteken; 4. verkeersveiligheid, dit laatste is een harde randvoorwaarde. De volledige uiteenzetting vindt u hier.

Tijdpad

Nu de projectdoelstelling helder is omschreven en de te toetsen criteria door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld, is het wachten op het geactualiseerde verkeersmodel. Zodra daarvan de resultaten beschikbaar komen - naar verwachting eind oktober 2018 - houdt de provincie de eerder doorlopen trechtering nog eens tegen het licht. Daarna starten de ontwerpateliers. Eind 2018 is bekend welke wegtracés in het m.e.r. onderzoek worden betrokken. Te zijner tijd zullen Gedeputeerde Staten dit met een formeel besluit bevestigen.

Terug naar nieuwsoverzicht