Planning Beter Bereikbaar Wageningen-Campusroute aangepast

12-6-2018 wegen naar Wageningen

De provincie start na de zomervakantie met ontwerpateliers voor de Campusroute Wageningen. De planning wijzigt omdat het beoordelen en beantwoorden van de 139 zienswijzen meer tijd in beslag neemt dan voorzien. Daarnaast neemt de provincie extra tijd om het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) te verwerken.

Ontwerpateliers

De ontwerpateliers zijn een onderdeel van het participatietraject. Een evenredige vertegenwoordiging van de diverse belangen die leven in dit gebied wordt direct betrokken bij een aantal thema’s die met de weg samenhangen. Het eerste ontwerpatelier was op 31 mei gepland, tweede in juni en de derde na de zomer. Klankbordgroep en mensen die zich aangemeld hadden, zijn hierover geïnformeerd. Conny Bieze: gedeputeerde mobiliteit: "Ik hecht aan een voortvarend proces. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen is zowel in het belang van de regio, bedrijven en universiteit als inwoners van Wageningen. Tegelijkertijd moet het ook zorgvuldig gebeuren."

Nota Reikwijdte en Detailniveau

Voordat de weg kan worden aangelegd, moet onderzocht worden wat het effect daarvan is op het milieu in de brede zin van het woord. Dat gebeurt via een milieueffectrapportage. Dit onderzoek moet voldoende informatie op tafel brengen om het milieubelang goed mee te wegen in de besluitvorming over de weg. Dit vereist dat vooraf duidelijk is waar het onderzoek precies over moet gaan: afbakening van de ‘reikwijdte en detailniveau' Waarop moet het onderzoek zich vooral gaan richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven?

Aantal zienswijzen meer dan bovengemiddeld

Op de Nota zijn 139 zienswijzen gekomen. Een aantal daarvan is zeer uitgebreid. De Commissie m.e.r heeft ook advies uitgebracht, gemeente en andere instanties zijn gehoord en ook de klankbordgroep heeft in een eerder stadium haar reactie kunnen geven. De planning was gebaseerd op een gemiddeld aantal zienswijzen. 139 is echter fors meer. Daarom neemt de provincie nu meer tijd hiervoor. Investeren aan de voorkant moet ook bijdragen aan de kwaliteit en de snelheid van het vervolgproces.

Terug naar nieuwsoverzicht