Opzet milieuonderzoek naar Wageningse Campusroute vastgesteld

11-9-2018 Scholieren op de fiets steken over

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden de onderzoeksopzet voor het milieuonderzoek naar de Campusroute vast. Hierop kwam veel reactie uit de samenleving. Deze reacties zijn beantwoord en vastgesteld. Nu werken we verder aan de voorbereiding van de Campusroute. Naar verwachting stellen we het voorkeursalternatief in het eerste kwartaal van 2019 vast.

Stappenplan en planning
Eind oktober organiseert de provincie werkateliers voor de ontwikkeling van de varianten voor de Campusroute. Hiervoor doorlopen we nog een aantal stappen. Deze zijn het gevolg van de inspraakreacties en het advies van de Commissie m.e.r. Zo formuleren we de projectdoelstelling nog wat scherper, actualiseren het verkeersmodel en beschrijven de probleemanalyse opnieuw. Ook leggen we het project nogmaals langs de Ladder van Verdaas.

Voorkeursalternatief en inpassingsplan
Tijdens de eerste twee werkateliers worden verschillende opties en varianten van de weg in beeld gebracht. De varianten die in deze bijeenkomsten van de tekentafel komen, onderzoeken we op milieueffecten. Deze milieueffecten gebruiken we als kader voor het derde werkatelier dat vooral gaat over de gevolgen van de weg voor het milieu. En we maken een kostenraming. Gedeputeerde Staten – het dagelijks bestuur van de provincie- bepaalt vervolgens het voorkeursalternatief. Oftewel het plan voor de weg op hoofdlijnen. Naar verwachting is dit in het eerste kwartaal van 2019. Daarna volgt de laatste processtap: het uitwerken van het voorkeursalternatief in een ontwerp-inpassingsplan. We verwachten dat dit plan voor de zomer van 2019 klaar is. Provinciale Staten stellen het definitieve inpassingsplan vast. Dit gebeurt als alles volgens plan verloopt eind 2019, begin 2020.

Oplegnotitie
Op de onderzoeksopzet kwamen veel reacties binnen. De provincie beantwoordde en bundelde deze reacties in de Nota van antwoord. Daarnaast stelden we een oplegnotitie op waarin we wijzigingen en verheldering van de Nota Reikwijdte en Detailniveau opnamen en een samenvatting van de meest voorkomende reacties geclusterd zijn. In deze notitie gaan we ook in op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de manier waarop de provincie hiermee omgaat. De oplegnotitie is als apart document bijgevoegd. Zo is helder wat er allemaal veranderd is. De Nota van Antwoord en de oplegnotitie maken deel uit van het besluit van Gedeputeerde Staten en staan op de website van het project (https://campusroute.gelderland.nl/).

Terug naar nieuwsoverzicht