Gewijzigde planning Beter Bereikbaar Wageningen

21-6-2019 verkeer bij Campus Wageningen

Gedeputeerde Staten (GS) stelden een nieuwe planning voor Beter Bereikbaar Wageningen vast. Dit najaar stellen zij de resultaten van de onderzoeken voor het milieueffectrapport vast. Het gaat om onderzoeksresultaten van de 7 varianten. De verwachting is dat GS eind 2019/begin 2020 een voorkeur uitspreken voor één van de varianten. GS besloten daarnaast ook om een wijziging in het participatietraject aan te brengen. Het geplande derde ontwerpatelier vindt nu plaats nadat GS een voorkeursvariant heeft gekozen. Deze wijziging is het gevolg van de eerdere toevoeging van het alternatief over de bestaande route aan het project.

Impactatelier na keuze voorkeursvariant

Door middel van 3 ontwerpateliers werkt de provincie samen met belangstellenden steeds verder in detail uit hoe de weg er uit komt te zien. In het najaar 2018 zijn de eerste 2 ateliers georganiseerd.

Het derde ontwerpatelier is een impactatelier. Hierbij kijken we hoe de negatieve effecten van de weg kunnen verminderen of voorkomen. Dit derde ontwerpatelier vindt plaats nadat de voorkeursvariant bekend is, zodat dit atelier zich specifiek richt op de voorkeursvariant.

Voor de milieueffectrapportage, is de detailuitwerking van de weg namelijk niet nodig. De vormgeving en wijze van inrichting van de varianten leiden niet tot wezenlijk andere effecten op doorstroming, milieugevolgen en leefbaarheid. De oorspronkelijke planning was om het derde ontwerpatelier vóór de keuze van de voorkeursvariant te houden.

Aangepaste planning

Dit najaar zijn de uitkomsten bekend van de milieuonderzoeken van de 7 varianten. Tijdens een informatiebijeenkomst licht de provincie dan de uitkomsten aan belangstellenden toe. Dan krijgen de afzonderlijke partijen uit de klankbordgroep de gelegenheid om hun advies voor één of meerdere varianten kenbaar te maken. Eind 2019 of begin 2020 nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de voorkeursvariant. Dit doen zij op basis van:

  • de resultaten en conclusies van het milieueffectonderzoek
  • de adviezen van de partijen uit de klankbordgroep
  • de kosten

Vervolgens zijn dan de aanwonenden van deze voorkeursvariant en andere belangstellenden van harte welkom om in het derde ontwerpatelier deze variant verder uit te werken. Deze opbrengst wordt meegenomen in het Provinciaal Inpassingsplan. Dit provinciale bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2020 voor vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden. 

Terug naar nieuwsoverzicht