Milieueffectrapportage

Het milieueffectrapport met daarin de effecten van de Bestaande Route en de Campusroute (6 varianten) is klaar. Het college van Gedeputeerde Staten gaf dit rapport op 21 april 2020 vrij. Daarmee start het adviestraject waarbij verschillende partijen aan het college hun voorkeursvariant kenbaar kunnen maken.

Milieueffectrapport

In de milieueffectrapportage hebben we naar 2 oplossingen gekeken om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten, namelijk:

  • Uitbreiden van de wegen Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Deze oplossing noemen we ‘Alternatief Bestaande Route’, kortweg ABR.
  • Aanleg van een nieuwe weg langs Wageningen Campus. Hiervoor zijn 6 varianten bedacht. Deze oplossing noemen we de Campusroute.

Het milieueffectrapport maakt duidelijk in hoeverre met de ABR en de 6 varianten van de Campusroute de doelen bereikt worden om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten. Ook wordt duidelijk wat de effecten van het ABR en de 6 varianten van de Campusroute op het milieu en de omgeving zijn.

Leeswijzer documenten

Het milieueffectrapport (MER), inclusief bijlagen, bestaat uit ruim 1000 pagina’s. We hebben daarom ook een samenvatting gemaakt. En tevens de hoofdlijnen van het project uiteengezet. Hierin leest u ook wat de verwachte kosten van de oplossingen zijn. Leestip: We raden u aan om in onderstaande volgorde de documenten door te nemen, omdat de informatie van breed naar gedetailleerd gaat:

Beantwoording vragen over het MER?

Tot 6 mei 2020 kon iedereen verhelderende vragen stellen over het Milieueffectrapport. Er zijn ruim 550 vragen gesteld door in totaal 58 indieners. We geven de vragen en antwoorden per thema weer:  

Schetsontwerpen

Bij de berekeningen in de Milieueffectrapportage zijn schetsontwerpen van de varianten gebruikt. Let wel: dit zijn nog niet de eindontwerpen. Ze zijn nodig om de ligging van de weg te bepalen. Onder andere de breedte en bochten vormen een basis, waarvan de milieueffecten worden onderzocht. Dat wil dus niet zeggen dat de variant waartoe GS besluiten er precies zo uit gaat zien.

Advies voorkeursvariant

Tot en met 17 juli 2020 kunnen organisaties en partijen het college van Gedeputeerde Staten adviseren over hun voorkeursvariant. Wij vragen daarvoor advies aan:

  • De individuele partijen uit de klankbordgroep.
    Begin juni 2020 organiseren wij een onlinebijeenkomst voor de leden van de klankbordgroep, om de hoofdlijnen van het MER en de voortgang van het proces te bespreken. Daarna hebben de klankbordgroeppartijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met hun achterban. Andere belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de vertegenwoordiging in de klankbordgroep hun advies meegeven.
  • Commissie voor de milieueffectrapportage: deze onafhankelijke commissie toetst de kwaliteit en de volledigheid van het Milieueffectrapport. Hierdoor borgen we een voldoende betrouwbare basis om te komen tot zorgvuldige besluitvorming.
  • Gemeente Wageningen, gemeente Ede, de Veiligheidsregio (waaronder GGD) en Waterschap Vallei en Veluwe.

Vervolgstappen

Na de zomer van 2020 neemt het college van Gedeputeerde Staten een besluit over een voorkeursvariant. Hiervoor kijkt het college naar de milieueffecten, de mate waarin het bereikbaarheidsprobleem wordt opgelost, de kosten en de adviezen van betrokken partijen.

Op basis van het besluit van het college werken we daarna de voorkeursvariant samen met belangstellenden uit. Naar verwachting bouwen we deze route in 2023.