Gedeputeerde Staten kiezen voor Alternatief Bestaande Route

6-10-2020

Het college van Gedeputeerde Staten kiest voor het Alternatief Bestaande Route (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee onder het kruispunt Nijenoord Allee / Churchillweg, zodat fietsers veilig en vlot de Nijenoord Allee over kunnen steken. De keuze voor het ABR is volgens het college de beste afweging tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu. Het ABR zorgt voor een betere doorstroming van auto’s en fietsen.

Zorgvuldige afweging

Gedeputeerde Staten hebben een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het ABR en de 6 varianten van de Campusroute. Hierin hebben zij gekeken naar: doelbereik, milieueffecten en kosten van zowel het ABR als de Campusroutes. Ook hebben zij de adviezen uit de omgeving in hun afweging betrokken. ”We beseffen dat deze keuze voor de bewoners van de wijken Roghorst en Tarthorst een teleurstelling is. Bij het uitwerken van het ABR houden we – waar mogelijk – rekening met aandachtspunten die door hen zijn benoemd”, aldus gedeputeerde mobiliteit Christianne van der Wal.

Motivatie voor het ABR

Het ABR mét de onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee heeft de voorkeur van het college van Gedeputeerde Staten, omdat:

  • de vooraf gestelde bereikbaarheidsdoelen vrijwel allemaal gehaald worden;
  • het uitbreiden van bestaande infrastructuur beter aansluit bij de provinciale beleidskaders dan de aanleg van nieuwe infrastructuur;
  • het ABR de meest duurzame oplossing met de minste impact op landschap en natuur is; Hierdoor is deze oplossing juridisch gezien minder complex dan een Campusroute-variant.
  • de onderdoorgang op de Nijenoord Allee zorgt voor het behoud van de autobereikbaarheid van de wijken en voorzieningen.

Gemeente Wageningen en Wageningen University and Research staan achter de keuze voor het ABR. En ook heeft het ABR het breedst mogelijke draagvlak op basis van de adviezen die zijn uitgebracht door verschillende organisaties en klankbordgroep-partijen.

Onderdoorgang auto’s Nijenoord Allee / Churchillweg

Fietsers kunnen de Nijenoord Allee ter hoogte van de Churchillweg lastig oversteken. Door toenemend auto- en fietsverkeer in de toekomst verslechtert dit verder. In veel adviezen is aangegeven dat dit probleem opgelost moet worden als onderdeel van het ABR. Door onder het kruispunt Churchillweg / Bornsesteeg een onderdoorgang voor auto’s op de Nijenoord Allee aan te leggen, scheiden we autoverkeer en fietsverkeer van elkaar. Zo verbetert het oversteken van fietsers én het doorstromen van het verkeer. Tegelijkertijd blijven omliggende woonwijken en voorzieningen bereikbaar.

Doorkijk naar volgende fase

Provincie Gelderland werkt samen met omwonenden en andere belangstellenden het ontwerp en de inrichting van de weg verder uit. We kijken daarin naar oplossingen om de milieueffecten van het ABR te verzachten of te voorkomen. Dit najaar plannen we hiervoor een ontwerpatelier. Begin 2021 start de procedure voor het inpassingsplan. Naar verwachting is er eind 2021 een vastgesteld inpassingsplan. En gaat tussen 2022 en 2024 de schop in de grond. De openstelling van de weg is gepland in 2023-2025.

Meer weten?

Kijk op de speciale pagina Voorkeursvariant voor de Statenbrief, Notitie voorkeursvariant, alle gevraagde adviezen, de provinciale reactie op de adviezen en het milieueffectrapport.

Terug naar nieuwsoverzicht