ABR in beeld: Resultaten eerste meedenkronde

12-4-2021

Via de digitale kaart ‘ABR in beeld’ stelden we van 4 tot en met 21 maart 2021 de volgende vragen: “Waar ziet u de ligging van het fietspad langs de Mansholtlaan: direct langs de weg, of daar wat vanaf?” én “Welke zorgen en aandachtspunten wilt u ons meegeven over de (omgeving van de) onderdoorgang op de Nijenoord Allee?” Aan deze meedenkronde deden 98 personen mee. De opbrengst is voor ons zeer bruikbaar. Hieronder leest u op hoofdlijnen de resultaten en wat we daarmee gaan doen. Benieuwd welke antwoorden er zijn gegeven? Kijk dan op de kaart ABR inbeeld langs het fietspad bij de Mansholtlaan en bij de Onderdoorgang.  

Ligging fietspad

Over de ligging van het fietspad langs de Mansholtlaan binnen de bebouwde kom gaven 98 personen hun voorkeur aan. Over de ligging van het fietspad langs die weg buiten de bebouwde kom beantwoorden 93 mensen de vraag. In beide gevallen heeft ruim 75% een voorkeur voor een vrijliggend fietspad naast de weg. Dit nemen wij dan ook mee als uitgangspunt in het ontwerp van dit deel van de Mansholtlaan. Er zijn ook opmerkingen gemaakt over de breedte van de tussenberm en het fietspad en vragen over mogelijke gevolgen. Hier komen we op terug zodra het ontwerp weer een stap verder is.

Zorgen en aandachtspunten onderdoorgang

Over de onderdoorgang uitten 70 personen hun zorgen en gaven aandachtspunten mee. We zien op hoofdlijn 5 thema’s terug, namelijk:

 • verkeersveiligheid
 • fiets
 • wandelen
 • geluid
 • leefomgeving

Er zijn ook opmerkingen gemaakt en onderwerpen aangestipt die buiten de scope van het Alternatief Bestaande Route (ABR) vallen. Provincie Gelderland is daar niet verantwoordelijk voor. We hebben deze verzameld en doorgegeven aan de gemeente Wageningen.

Verkeersveiligheid

Veel mensen stelden vragen en zijn bezorgd over de verkeersveiligheid rondom de onderdoorgang, zoals:

 • “Hoe gaat de grote stroom fietsers, zonder verkeerslichten, straks samen met afslaand autoverkeer?”
 • “Hoe gaan de hulpdiensten hier rijden?”
 • “Denk aan de schoolgaande kinderen en de jonge kinderen die bijvoorbeeld naar de BSO en zwemles gaan.”
 • “Hoe gaat de bus hier veilig rijden?”

Deze terechte aandachtspunten gebruiken we bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Om zo te komen tot een verkeersveilige inrichting van het ABR.

Fiets

Er zijn voor- en tegenstanders van een fietsstraat van de Churchillweg over de Nijenoord Allee. We zien wel overeenkomsten in het thema veiligheid: hoe gaan alle verkeersdeelnemers veilig met elkaar over de weg? Ook aandachtspunten om bredere fietspaden langs de Nijenoord Allee te maken werden genoemd. We hebben alle zorgen en aandachtspunten gedeeld met de gemeente Wageningen. Dan kunnen zij deze oppakken.

Wandelen

Mensen missen ook voetpaden en vragen om dit aan het volgende ontwerp toe te voegen. We zorgen ervoor dat aanwezige wandelstructuren blijven bestaan. En we toetsen het gehele wegontwerp op verschillende weggebruikers, waaronder ook wandelaars. 

Geluid

Mensen maken zich zorgen over de toename van geluid. Er is bijvoorbeeld gevraagd om ophoging van de geluidswal, geluidsarm asfalt en een verdiepte ligging van de Nijenoord Allee.

We begrijpen deze zorgen en willen graag met omwonenden in gesprek om te kijken naar oplossingen. Hiervoor berekenen we eerst het niveau van het verkeersgeluid. We hebben voor deze geluidsberekeningen een nieuwe verkeersprognoses nodig en een verbeterd wegontwerp. Daarmee gaan we de komende maanden aan de slag.

Leefomgeving

De onderdoorgang is meer dan een ontsluitingsweg van Wageningen en de woonwijken. Het is de leefomgeving van inwoners rond die wegen. Dat blijkt ook uit de geuite aandachtspunten over groen,  bomen, dieren (bijvoorbeeld eekhoorns), lichthinder en luchtkwaliteit. Mensen vinden het belangrijk om ‘zoveel mogelijk de groenstructuur te behouden’ en ‘ruime compensatie waar dat niet mogelijk is”. Andere sprekende voorbeelden zijn: “Maak de passage van dieren op noodzakelijke plekken mogelijk" en “Verlichting is belangrijk, maar niet te fel voor omwonenden”. We nemen de aandachtspunten mee in een van de themabijeenkomsten.

Hoe komt de onderdoorgang eruit te zien?

Uit sommige reacties maakten we op dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe de onderdoorgang er op hoofdlijnen uit komt te zien. Uitgangspunten van onze onderdoorgang zijn:

 • Alleen autorijbaan van de Nijenoord Allee gaat onder de Churchillweg door.
 • Alleen het doorgaande autoverkeer van de Nijenoord Allee gaat door de ‘tunnel’.
 • Bussen, fietsers en voetgangers van de Mansholtlaan gaan niet door de ‘tunnel’. Dit verkeer blijft op gelijke hoogte, zoals het nu ook is.

In de provincie Overijssel (Balkbrug) is een vergelijkbare onderdoorgang geplaatst, zie afbeelding hieronder.

Onderdoorgang Balkbrug

Thema bijeenkomsten

Wat gaan we met al deze aandachtspunten doen? We gebruiken ze voor ons ontwerpproces en organiseren themabijeenkomsten als het ontwerp een stap verder is. Uw aandachtspunten en zorgen vormen mede de basis van die bijeenkomsten. Door het per thema te organiseren is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Er komt in ieder geval een bijeenkomst over verkeersveiligheid (inclusief fietsen en wandelen), geluids- en luchtkwaliteitseffecten en natuur en landschap.

Deze thema’s zijn natuurlijk niet alleen voor de (omgeving van de) onderdoorgang belangrijk, maar in het hele traject van de ABR. In de bijeenkomsten schenken we daar ook aandacht aan. Zodra de data bekend zijn, maken we dat op deze website bekend.

Terug naar nieuwsoverzicht